يارانه عادلانه مصرف برق را خاموش می‌كند بی‌ثباتی،  فعالیت اقتصادی را  فلج کرده استکوتــاهدر شناسایی مسببان وضعیت اقتصاد ساده‌اندیشی نکنید
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه