‌راه‌اندازی موزه‌ای برای «پرویز تناولی» به‌دلیل عوارض پیوند کلیه در بیمارستان بستری شدمارکستر ملی خاطرات سینمایی را زنده می‌کند«لیلی کریمان» درگذشتسینماها را با اکران مناظره‌های
 انتخاباتی احیا کنیم« عموزاده » و « افتخاری » 
نامزد جایزه « لیندگرن »
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه