آغاز لیگ‌برتر در ۱۴۰۰فاجعه بزرگ  در کمین استقلالحضور «سوریان» و «دبیر» در قزاقستان به‌سود ماست عکس نوشــت
«مجیدی» 
نظر داشتند 
که ما برگردیموضعیت استقلال در سال جدید
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه