تئـاتر کشور در ورشکستگی کامل به‌سر می‌بردفیلم‌های اکران نوروز مشخص شدندکسب مجدد عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخبدرقه «هوشنگ میرزایی» به خانه ابدی فیلم‌های شبکه ۵ در نوروز ۱۴۰۰ لطمه‌ای که تعطیلی 
دانشگاه‌ها به سینما زد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه