تاکید    بر تسریع   جبران 
خسارت  ‌های    زلزله   سی‌ سختبه جای پول‌پاشی از گروه‌های اجتماعی حمایت کردیمبیم‌ و امید احیای برجامفضای عمومی مشارکت‌جویانه   نیستتنها پالس مثبت آمریکا کافی نیستسه گام آمریکااخبارکــــوتاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه