تصمیم سازی علمی برای مهار کرونا

پيرو درج مطلبي با عنوان کرونا از ماسک به شما نزديک‌تر است در روزنامه «آرمان‌ملي» مورخ 20 تير1401، مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جوابيه‌اي ارسال کرده است که در ادامه مي‌آيد: ستاد ملي مقابله با کرونا در راستاي تکاليف قانوني دولت و حسب بروز همه‌گيري کرونا در جهان با حضور مسئولين ارشد دستگاه‌هاي اجرايي تشکيل گرديده و محل اخذ تصميمات بر مبناي بررسي‌هاي علمي کارگروه‌هاي تخصصي است.بر اساس شواهد علمي و درس آموخته‌هاي بين‌المللي و ملي و همچنين رصد وضعيت و روند بروز و شيوع بيماري کرونا، مناسب‌ترين و مطلوب‌ترين تصميمات اجرايي، در اين ستاد تدوين و ارائه مي‌گردد. بديهي است در اين تصميمات که ناظر به وضعيت بروز و شيوع بيماري در دنيا و منطقه است، به تجمعات انبوه و هرگونه مراسم تجمعي نيز توجه شده است که با بررسي ابعاد مختلف تصميمات لازم اتخاذ مي‌گردد. اين مساله در تمام کشورهاي جهان مصداق دارد و به‌صورت مقطعي و با رعايت شرايط بهداشتي اجتماعي متناسب، اقدام مداخله‌اي لازم در هر مقطع زماني به عمل مي‌آيد.با توجه به ناشناخته‌هاي علمي زياد در خصوص بيماري که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند تصميمات عملياتي بنا به تجربيات موجود و درس آموخته‌هاي حاصله، اتخاذ مي‌گردد.ماهيت ويروس جديد کرونا که منجر به همه گيري شده است دائم در حال تغيير و دگرگوني است از اين‌رو شاهد افت و خيزهاي بسياري در روند بروز و شيوع بيماري در دنيا هستيم که همين مساله مبناي تصميمات اقتضايي متناسب با هر برهه زماني است. ستاد ملي کرونا به‌همراه کميته‌هاي مرتبط آن به‌طور دايم و منظم در حال برگزاري و رصد وضعيت بيماري است. در اين راستا کليه مولفه‌هاي تاثير‌گذار شناسايي شده و با درنظر گرفتن جميع جوانب، در اخذ تصميمات اجرايي مورد نظر و توجه قرار مي‌گيرد. مصوبات وپيام‌هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي و ستاد ملي کرونا از ابتدا روشن، واضح و شفاف بوده و در هيچ مرحله‌اي مصوبات ستاد و پيام‌هاي بهداشتي صادره در خصوص بيماري کرونا بيانگر عادي‌انگاري و عدم به‌روزرساني و اهمال کاري در جامعه نبوده و نيست. از جمله با توجه به اصل بين‌المللي توصيه و تدابير اتخاذ شده کشوري، موضوع زندگي با کرونا را تعدادي از منتقدان به بوته فراموشي سپرده‌اند يا توجه نمي‌نمايند و برداشت‌هاي منفي و يا غير علمي و يا برداشت‌هاي شخصي با انگيزه‌هاي عمدي و غيرعمدي مي‌تواند به ماهيت ماجرا مبني بر تطابق شرايط اجتماعي و زندگي با کرونا و ارکان متصله به زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي صدمه و خلل ايجادکند. در همين راستا سياست فاصله‌گذاري اجتماعي تبديل به سياست فاصله‌گذاري هوشمند شده است و به هيچ وجه مصداق بي‌توجهي به روند بروز و گسترش بيماري نيست. مجددا يادآوري مي‌شود به منظور مديريت و کنترل پاندمي کوويد- 19(کرونا)، قرارگاه کشوري و ستاد ملي و در زير مجموعه آنها، کميته‌هاي تخصصي و زيرکميته‌ها با حضور ده‌ها نفر از صاحب نظران و انديشمندان با تخصص‌هاي گوناگون حضور دارند که با بررسي مدارک و شواهد و مستندات علمي و ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار از جميع ابعاد مختلف به بررسي‌هاي موشکافانه پرداخته و پس از اجماع نظرات و در ستاد ملي مقابله با کرونا، نظريه و تصميم واحد جمع بندي شده به اطلاع مردم شريف ايران و دستگاه‌هاي اجرايي و عملياتي مي‌رسد. در هيچ مرحله‌اي از بين رفتن همه‌گيري مورد نظر نبوده و خبررساني نشده است. استفاده از اصطلاح همه گيري يا جهانگيري نيز مويد گسترش جهاني بيماري است و نمي‌تواند حمل بر از بين رفتن ويروس در يک کشور شود. بنابراين طرح اين موضوع برداشت شخصي و تفسير اشتباه نگارندگان و مصاحبه کنندگان مقاله منتشره بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه