توافق نزديک است

در نشست وزير خارجه با بورل مطرح شد

توافق نزديک است

آرمان ملي: حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه و جوزف بورل مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز گذشته در مورد آخرين تحولات گفت وگو براي لغو تحريم ها تبادل نظر کردند. عبداللهيان ضمن قدرداني از تلاش هاي بورل براي رسيدن به توافق و انتقاد از اقدامات غير سازنده و شتابزده آمريکا در صدور قطعنامه در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و در پاسخ به درخواست تداوم مذاکرات اظهار داشت: تهران از مذاکره منطقي و مبتني بر نتيجه همواره استقبال کرده است اما براي رسيدن به توافق خوب و پايدار ضروري است طرف مقابل رفتارهاي دوگانه و متناقض خود را کنار بگذارد.وي افزود: ما بعد از صدور قطعنامه در شوراي حکام آژانس، نشان داديم که از حقوق ملت عقب نشيني نمي کنيم و اگر آمريکا بخواهد رفتار غيرسازنده خود را ادامه دهد، با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد. وزير امور خارجه تأکيد کرد: ما همچنان معتقديم که ديپلماسي بهترين و مناسب ترين مسير و راه حل است.اميرعبداللهيان اضافه کرد: ايران هيچ گاه از ميز مذاکره فاصله نگرفته است به همين دليل همواره در گفت وگوها ابتکارات مهمي را براي رسيدن به توافق مطلوب ارائه کرده ايم اما بايد مذاکره نتيجه بخش باشد.

تا رسيدن به توافق در وين فاصله زيادي نداريم

جوزف بورل مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در اين گفت وگوي تلفني با ابراز تمايل براي تداوم ايفاي نقش مثبت در رسيدن به توافق نهايي اظهار داشت: راه برون رفت از شرايط کنوني، پيگيري ديپلماسي و اجتناب از اقدامات غير سازنده است. وي با اذعان به اراده سازنده ايران براي دستيابي به توافق خوب و پايدار، اظهار داشت: تا رسيدن به توافق در وين فاصله زيادي نداريم و اکنون نيز زمان آن است که گفت وگوها بار ديگر و با سرعت از سر گرفته شود و تلاش شود تا از افزايش تنش جلوگيري شود. بورل افزود: آماده ام تا در اسرع وقت مساعي لازم را براي نيل به نتيجه مورد توافق طرف ها صورت دهم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه