اعتراف تلخ به قاچاق گل و گیاه

شهردار تهران درباره رانت و قاچاق در صنعت گل و گياه گفت: دولت اين اهتمام را دارد که ريشه قاچاق را بخشکاند و مبارزه با آن نيازمند يک عزم و همت بالا ست؛ بنده اين آمادگي را دارم و آمادگي دولت نيز وجود دارد تا بلاي خانمان سوز قاچاق در بخش گل و گياه نيز ريشه کن شود. عليرضا زاکاني در ادامه در پاسخ به موارد مطرح شده يکي از توليدکنندگان حاضر در مراسم درباره رانت و قاچاق در صنعت گل و گياه افزود: موضوع قاچاق زخمي بر پيکر جامعه است که در آن عناصر سودجو به دنبال حجم‌ بالا و با کيفيتي از منابع هستند؛ آنچه که شالوده نظرات شما ست را در دولت مطرح مي‌کنم؛ دولت اين اهتمام را دارد که ريشه قاچاق را بخشکاند و مبارزه با آن نيازمند يک عزم و همت بالا است؛ بنده اين آمادگي را دارم و آمادگي دولت نيز وجود دارد تا بلاي خانمان سوز قاچاق در بخش گل و گياه نيز ريشه کن شود.


ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه