فرش قرمزبرای اُمیکرون پهن شد!

جعفرگلابی روزنامه‌نگار

راهیابی تیم‌ملی فوتبال ایران به جام‌جهانی 2022 به کام ملت ایران شیرین است چراکه این پیروزی واقعی ومتعلق به همه ایرانیان است وهیچ شعاری درآن نیست وربطی به سیاست هم ندارد. این پیروزی دلچسب باحضورمتین وشادی آفرین خانم‌ها دراستادیوم دلگرم کننده بودو دیدیم که آسمان به زمین نیامد وهیچ چیزهم درخطرقرار نگرفت. دراینکه ملت ایران سخت نیازمندبه انواع شادی‌های واقعی وپایدارهستند سخن فراوان است که دروقت مقتضی به آن پرداخته خواهد شد ولی اکنون بازهم وارد پیک جدید کرونا شده‌ایم وبیم آن می‌رود که با سهل‌انگاری‌های قابل مشاهده ازسوی مسئولان ومردم جان‌های بسیاری درخطر قراربگیرند ودستاوردهای دوساله مبارزه با بلای قرن برباد رود وخدای ناکرده برای چندمین بار درنقطه آغازین قراربگیریم. پس ازآغازواکسیانسیون گسترده وافول آمارهای ابتلا ومرگ ومیرکه مقدماتش ازقبل آماده شده بود این تصورایجاد شد که دولت قبلی درزمینه کرونا کم‌کاری‌های قابل ملاحظه داشته است که البته تصوری کاملا درست بود وهرچه کارشناسان ونخبگان و دلسوزان و روزنامه‌نگاران فریاد کشیدند که دولت با جدیت تمام واردمعرکه شودوبه کنترل قاطع اپیدمی بپردازد حتی یک روزرا تعطیل نکردند ودرتمام این مدت حتی روستایی به قرنطینه نرفت! امید می‌رفت این روندغلط با روی کارآمدن دولت جدیدکه پشتیبانی همه قواونیروهای نظامی وانتظامی وصدا وسیما را پشت‌سر خود دارد تغییرکند وهمه گیری کرونا با قاطعیت وبه صورت پایدار کنترل شود. متاسفانه درحال حاضربه گفته وزیربهداشت وارد پیک ششم کرونا شده‌ایم ورنگ قرمزبه کشوربازگشته وازهمه بدترآمار مبتلایان ازحدود 2هزارنفر در روزطی کمتر از 2 هفته تا کنون نزدیک 17 هزارنفر رسیده‌اند و به گفته متخصصان درهفته‌های پیش رو با موج انفجاری بیماری روبه‌رو خواهیم شد. نکته بسیار مهم اینکه با پیدایش سویه اُمیکرون درآفریقای جنوبی زمان قابل ملاحظه و فرصت طلایی دراختیارمسئولان بود که اقدامات همه جانبه ودقیقی برای جلوگیری ازورود این سویه جدید به کشورانجام دهندیا درصورت ورود اقدامات گسترده‌ای برای کنترل آن صورت گیرد. چنین رویکردی اتخاذ نشد ودقیقا مثل دولت گذشته تقریبا فقط به توصیه وخواهش ازمردم برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اکتفا کردند! نه تنها دراین مدت مهم توصیه درمانی آن هم به صورت ضعیف مبنای کارشد بلکه محدودیت‌ها یکی پس از دیگری برداشته شدند وبا افتخار اعلام کردند که دانشگاه‌ها ومدارس باید به حالت حضوری بازگردند و هنوز هم این دستورلغو نشده است! به تعبیری اگر بگوییم برای اُمیکرون فرش قرمز پهن شد که تشریف بیاوردچندان اغراق نکرده‌ایم! این نوع برخورد ازسوی مسئولان جدیدنشان دادکه  تنزل آمارهای کرونایی ناشی از اثرمعمول گسترش واکسیناسیون وگذشتن فصل سفرها ونبودن اجتماع‌ها ومراسم خاص طی چند ماه گذشته است واقدام خاصی که ناشی از یک اهتمام جدی وسراسری و قاطع و موثر باشد صورت نگرفته است. حتی در زمینه واکسن بااینکه امکان حرکت تدریجی برای اجباری کردن آن به سادگی میسربود بازاقدامی صورت نگرفت. نگاهی به آمار روزانه تزریق نوبت اول نشان می‌دهد که جمعیت قابل ملاحظه‌ای مایل به واکسن زدن نیستند و این جمعیت میلیونی بدون هیچ محدودیتی درشهرها، ادارات دولتی ودر وسایل نقلیه عمومی درگردشند ومی‌توانند اثراقدامات همه جامعه درهرشرایطی خنثی کنندودولت به نظارگری خواهش کننده تبدیل شده است. اگردولت گذشته برای عدم قاطعیت واهتمام جدی درزمینه مهارهمه جانبه کرونا دلایلی داشته یا درگیرعلل خاصی بوده است ظاهرا این دولت هم همان موانع را جلو خود می‌بیند واگر موجی به هردلیل سر رسد دچار پیک‌های جدید خواهیم بود تا خداوند وطبیعت خود رحمی آورند وجهان ازشراین بلا خلاص شود. کمتر از 2ماه دیگربه عید نوروزمانده است واین امیدوجود داشت که بعد از 2 سال آن دسته از مردم که درتمام این مدت با قبول محدودیت‌ها یاور صادقی برای کادردرمان بودند وفشارهای سخت رعایت همه شیوه‌نامه‌ها خصوصا عدم سفر را برخود همواره کرده بودندتنفسی بکشند ولی بیم آن می‌رود که سهل‌انگاری کنونی تا آن زمان هم ادامه پیدا کند ودرایام نوروز وضعیت کشوربه حالت آبی بازنگردد. معلوم نیست چند سال باید طول بکشد وچه هزینه‌هایی متوجه مردم واقتصاد وکشورشود وچند پیک پرخسارت راتجربه کنیم تاحداقل برای یک مدت کوتاه هم که شده با محدودیت‌های شدید و اجبار واکسیناسیون دولت راسا به مبارزه قاطع و همه جانبه وجدی و موثر با اپیدمی اقدام کند. در این زمینه مثل دیگرزمینه‌ها راحت و آسوده‌اند اغنیا که همه امکانات ایمنی را دراختیار دارند وسفرها وپارتی‌ها ومهمانی‌ها و انواع تفریحاتشان با امنیت برقراربوده وخواهد بود!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه