نظريه «مدارا» راه حل بحران افغانستان

بهمن اكبري پژوهشگر مطالعات بين فرهنگي

گرچه ضــرب آهنگ خشونت و خشــم تشدید شده است و متاسفانه مسلمانان هرلحظه چنگ و دنــدان بهم نشان می‌دهند و از منابر مساجد جز جنگ و درگیری صدای دیگری شنیده نمی شود؛ اما هرچه روزها می‌گذرد نیاز به «مدارای انسانی»و «اسلام رحمانی» افزون می شود. امروز شاهد یک گام به جلو بودیم هم مراسم «تحلیف ریاست امارت اسلامی افغانستان« ملغی و هم «آتش بس در پنجشیر» برقرارشد. باید با بر تقویت سیاست مدارای اسلامی تاکید کرد نهادهای بین المللی اسلامی همچون آیسیسکو و سازمان همکاری‌های اسلامی( OIC) و نهادهای منطقه‌ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و دیگر سازمان همکاری منطقه‌ای باید عملا بر تقویت این نظریه بنیادین شریعت نبوی، اصرار ورزند تا به گفتمانی غالب در منطقه تبدیل شود. نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای هم باید «رواداری» را شرط حمایت از گروه‌های اسلامی تلقی کنند. از سوی دیگر؛ شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر این سیاست راهبردی وقوف یابند و بدانند راهی برای رهایی جز «همبستگی» و «دگرخواهی» در جهان معاصر نیست.

ادامه صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه