از   بازتاب  خارجی  تا  لو دادن  ترکیب  خودی! 
 صعود تیم‌ملی در جام‌جهانی؟ چرا که نه! 
عکس نوشــت
 ترکیب را 
دیدم اصلا شاخ 
درآوردم
خارج ازمستطیل سبزکی روش متوجه اشتباهش شد! 
جام‌جهانی ۲۰۲۲
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه