«علی دایی» فعلا قصد مربیگری ندارد! 
تقابل صنعتی‌ها در هفته بیست‌ونهم به هواداران «تراکتور» احساس خوبی دارم
عکس نوشــت
بازی با 
«سپاهان» 
همیشه مهم استخارج ازمستطیل سبزحواشي فدراسيون فوتبال کم نيست فوتــــبال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه