خبرنگاران نبودند خیلی‌ها مربی نمی‌شدند! شگفتی‌سازی «خلیج‌فارس»نتایج سپاهان با این همه مهره نگران‌کننده است
عکس نوشــتقرعه سپاهان 
در لیگ‌قهرمانان 
سخت‌تر استهیچ حریفی برای پرسپولیس آسان نیست!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه