مجلس ناكارآمد- 
اختيارات محدود؛ 
دو مشكل عمده رئيسی پیوستن به پیمان شانگهای اثرات مثبت زیادی دارد
شفافیت حرف دولت
 و انتظار مردمتكرار مكررات ِ
مشكلات تحصيلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه