درگذشت «حمیدرضا صدر» در ۶۵ سالگیمن حالم خوب استنمایش فیلم‌های «کیارستمی» در مسکودوست داشتم این یادگاری‌ها باقی بماندمرور آثار « ژان رنو » در « نمایش »
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه