روایت «اصغر فرهادی» از مضامین  فیلم‌هایشادای دین به «حمید سمندریان»ترانه کارهای جدیدم سخت استمهدویان کارگردان «خون‌خورده» شد داستانی باکیفیت ،گیرا و درهم‌  تنیدهاعزام  «خیابانی» به  «توکیو»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه