خاطرات کمتر شنیده‌شده «جمشید مشایخی»کرونا قصه «رعد و برق» را تغییر دادبدرقه «احمد گنجی» به خانه ابدیکارهای تلویزیونی‌ام 
را بیشتر دوست دارم«میرعابدین کابلی» 
به خاک سپرده شد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه