گزینه‌های اصلی  پخش  نوروزیاما و اگرهای اکران نوروزی و نگرانی از تکرار یک تجربهفیلم جدید 
بهروز شعیبی قصه «بوتيمار» با کرونا شروع مي‌شودتصور جان‌گرفتن دوباره سينماها زيادي خوشبينانه است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه