«فکری» در  استقلال ماندنی  شد! تا پنجشنبه تکلیف سرمربی را مشخص می‌کنیمبرنامه‌ام برای فدراسیون با افق ۴ ساله استعکس نوشــت«رستمی» 
می‌تواند به روزهای اوج  برگرددنباید «فکری» را سپر  بلا  کنید
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه