آرمان ملی- محمـــدرضا محبوب فر- کارشنـــاس حوزه سلامت: در میـــان افزایش قیمت ماکارونی، برنج و روغن، این روزهـــا بازار دارو و تجهیـــزات پزشکی و اقلام مصـــرفی بیماران خاص و معلــولان نسبت به روزهایی که ارز ترجیحی حذف نشده بود التهابات بیشتری پیـــدا کرده است. به عنوان مثال؛ افزایش قیمت تجهیزات توانبخشی مورد نیـــاز معلولان منجر به ناتوانــی افراد دارای معلولیـــت در تامین دست و پــای مصنوعی شده است.