میزبانی بدون تماشاگر یوزهای ایرانخداداد  عزیزی: جنس تیم ملی جور است! کاریزمای «کولینا» باعث شده بود؛ از هم‌صحبتی با او بترسم عکس نوشــتنباید کره‌جنوبی 
را دست‌کم 
بگیریمکره‌جنوبی تیم همیشگی نیست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه