«ارتفاع پست» 
برای من 
سکوی پرتاب بودباید  
صبر  کنیمپیام  تبریکی  برای «شهاب حسینی» نوشتن فیلمنامه و طرح را بیشتر دوست دارمدستمزد پلتفرم‌ها با سینما قابل‌مقایسه نیست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه