۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
نقش منفی جذاب‌تر استتهیه‌کنندگان سینما دلسرد شده‌انددستمزد بازیگران هنوز مساله استخسرو معصومی  
کرونا  گرفت
کرونا یک برنامه 05 ساله را تعطیل کردپیام‌هایی برای درگذشت «فرهود کندلوسی»