قصه جذاب دلیل موفقیت
 «می‌خواهم  زنده بمانم» است اندر احوالات صنعتی شدن موسیقینام خیام مترادف نام ایران و ایرانی استفیلم‌های  قبل  از کرونا  به درد 
بعد  از آن  نمی‌خورندبرگزاری جشنواره تئاتر‌دانشگاهی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه