بايدن با مواضع 
نتانياهو همراه نيستمخالف بستن دهان منتقدان و مخالفانم  «مان»ایران در راس تصمیم‌گیری‌ها باشد تحول ایجاد می‌شود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه