ساخت «شب‌های برره» 
دیگر صرفه اقتصادی نداردفراخوان «تئاترفجر ۴۰» در بهار منتشر می‌شودمردم «سینما» را از سبد تفریحات نوروز حذف کردندداریوش ارجمند 
در سریال «یاور» ســینمــاتئــاتر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه