نباید برای ریاست‌جمهوری  
گول بخورم بازگشت عادل؟ - شبكه سه فروغي ندارد...
امر به معروفی که منجر
 به تنش اجتماعی شود منکر استگفت وگو، تنها راه ؛ 
- ژاپن ميانجي مي‌شوددلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی‌بینم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه