علی کر یمی مغضوب جديد صداو سيما
روزهای خیلی سختی را پشت‌سر می‌گذارم قرارداد «قائدی» را  ترمیم  می‌کنیم !عکس نوشــتحقوق داوران 
یکسال است 
پرداخت نشده!نگاهی  فنی  به  نیم‌  فصل‌   اول  لیگ
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه