به جای پول‌پاشی از گروه‌های اجتماعی حمایت کردیمبیم‌ و امید احیای برجامفضای عمومی مشارکت‌جویانه   نیستتنها پالس مثبت آمریکا کافی نیستسه گام آمریکاتاکید    بر تسریع   جبران 
خسارت  ‌های    زلزله   سی‌ سختاخبارکــــوتاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه