نتیجه زیاد فکر کردن برای واکسن کرونا!

حسین نقیب

مقاومت و تعلل گروهی از مردم برای تزریق واکسن کرونا منجر به گسترش بیشتر ویروس کرونا خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه