• گفت‌وگوی آرمان ملی با زهرا نژاد بهرام (بخش سوم و پایانی)

    زهرا نژاد بهرام در بخش سوم و پایانی گفت‌وگوی خود با آرمان ملی به تشریح عملکرد شورای پنجم که خود نیز در آن دوره عضو هئیت رئیسه بود، در حوزه زنان می‌پردازد. او در این بخش ضمن دفاع از عملکرد دوره پنجم نسبت به برخی اقدامات مدیریت فعلی شهر تهران در حوزه زنان انتقاد می‌کند.

  • گفت‌وگوی آرمان ملی با زهرا نژاد بهرام (بخش دوم)

    زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر پنجم در گفت‌وگو با آرمان انتقادات صریحی را نسبت به دور زدن قانون در حوزه ساخت و سازهای پایتخت به مدیریت کنونی شهر تهران وارد می‌کند. او می‌گوید در برخی پرونده‌ها عوارض یا همان تراکم پیش از مصوبه کمیسیون ماده ۵ از مالکان اخذ می‌شود.

  • گفت‌وگوی آرمان ملی با زهرا نژاد بهرام (بخش اول)

    فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری در تهران با تحولاتی همراه بود و توانست بر اساس اولویت‌های شهروندان مسائلی همچون ترافیک، آلودگی هوا و... را به عنوان ضرورت‌های مدیریت شهری در برنامه‌های خود قرار دهد. زهرا نژادبهرام عضو هئیت رئیسه شورای پنجم در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید این اولویت‌ها از سوی مدیریت…

۱