• تاریخ‌سازی ترکیه با تصاحب شخصیت‌های برجسته ایرانی

    تصاحب شخصیت‌های ایرانی تاریخ توسط کشور همسایه ترکیه تمامی ندارد و قرار است در اقدامی تازه سریال ابوعلی سینا نیز در این کشور ساخته شود و حتما طبق روال گذشته هویت ایرانی وی انکار خواهد شد. اما این تصاحب‌ها در گذشته به چه شکل بوده است؟

  • تصاحب شخصیت‌های ایرانی تاریخ توسط کشور همسایه ترکیه تمامی ندارد و قرار است در اقدامی تازه سریال ابوعلی سینا نیز در این…

۱