روایت ظریف از 
درک دیپلماسی آیت‌ا... هاشمی آیت‌ا... هاشمی سیاستمداری جامعه شناس بود!
روزنامه در یک نگاه