ناشنیده‌های خانواده  اززبان آیت الله هاشمیهاشمی معمار 
سیاست خارجی نوین ایران
روزنامه در یک نگاه