جشنواره می‌تواند شروعی برای برگزاری کنسرت‌ها باشدنسخه سریالی «روز بلوا» متفاوت استشبی به یاد «درمبخش»سر صحنه «نوار زرد ۲» هستمصداوسیما با مردم رفیق باشد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه