باید صد سال بگذرد تا مثل هاشمی در کشور پیدا شودناگفته های دکتر دادکان
 از آیت ا... هاشمی
روزنامه در یک نگاه