هاشمی معتقد بود برای توسعه باید هزینه داداگر هاشمی بود روحانی را نصیحت می‌کرد
روزنامه در یک نگاه