حکمرانی در سیاست‌گذاری اقتصادی

نادر هوشمند‌یار استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی

امروزه، اگر عقلانیت اساساً مسأله دانش و کنترل آن و برداشت ما باشد، برداشت این خواهد بود که از طریق فرآیندهای ژرف‌اندیشانه؛ شکیبایی و هماهنگی، توسعه یابد. این برداشت مدعی است که این فرآیندها و هماهنگی فراشناختی آن، اکثراً در زمینه واکنش‌های اجتماعی رخ می‌دهد. عقلانیت، شناخت، آگاهی و توسعه که اساس و ساختار حکمرانی شایسته را در برنامه‌ریزی رفاهی طراحی می‌کند، هدفش کسب حداکثر دستاورد، منافع کشور و حقوق‌بگیران در اجتماع می‌باشد. دولت‌ها بايد خط‌مشي یا سیاست‌گذاری عمومی‌ کاربردی و شایسته‌ای را انتخاب کنند که در مقابل هزينه، سود آن بيشترين حد ممکن را در راستای منافع اکثریت جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر متغيرهای قابل اندازه‌گيری نظير واحد پولی بايد ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی  و سياسي نیز در چارچوب منش به‌ویژه در ارتباط با موضوع خط‌مشي در نظر گرفته شود. حرکت‌های زاویه‌دار و کج‌راهه  بعضی از آقازاده‌ها در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی الگوی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده و سبب رکود شدید اقتصاد و تولید شده است،...ادامه صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه