انتخاب تاریخ:   /  /   
ویژه‌نامه سرداران دیار کرمان برلیان نت تعرفه
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۲۶۹۴۸۸ | تاریخ : ۱۳۹۸/۶/۲۰ - شماره: 537

اخراج ناگهانی جان بولتون

تيم B به اضمحلال نزديک مي‌شود

سر درگمي کاخ سفيد؛

جان بولتون برکنار شد

ترامپ: مشاور امنيت ملي جديد هفته آينده معرفي مي‌شود

آرمان ملي- سهيل ثابت: شايد کمتر کسي باور مي‌کرد افرادي که روزي يار غار دونالد ترامپ بودند و به او مشاورت مي‌دادند امروز راه خروج از کاخ سفيد را در پيش بگيرند. واقعيت اين است که شرايط بين‌المللي و انزواي آمريکا در نظام بين‌الملل دونالد ترامپ را مجبور به تغيير رويکرد کرد. از اين جهت ترامپي که مذاکره با ايران را برنمي‌تابيد، پس از چند ماه خود متمايل به مذاکره با ايران شده است. لذا طبيعي است که اينگونه رويکردها باب ميل امثال جان بولتون نباشد. از اين رو ترامپ نيز به جاي تغيير سياست اين بار دست به تغيير افراد زده است. در اين راستا روز گذشته رئيس‌جمهور آمريکا در توئيتي از برکناري جان بولتون مشاور امنيت ملي خود خبر داد تا تغيير رويکرد ترامپ به طرز محسوسي احساس شود. ترامپ گفته مشاور امنيت ملي جديد در هفته آينده مشخص خواهد شد.

پايان تدريجي تيم B

ÒãÇäí ˜å ÏæäÇáÏ ÊÑÇだÏÑ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÑíÇÓÊ ÌãåæÑí 2016 ÂãÑí˜Ç Èå ÞÏÑÊ ÑÓíÏ ÈÓíÇÑí Ý˜Ñ ã흘ÑÏäÏ ˜å Øí 4 ÓÇá ÂíäÏå ÔÇåÏ Ñæí˜ÑÏåÇí Ì䐝ÇÝÑæÒÇäå æ ÎÕãÇäå æí ÏÑ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ÇíÑÇä æ ÓÇíÑ ˜ÔæѝåÇ ÈÇÔäÏ. Ñå Çíä ÈÇæÑ Ñ ÈíÑÇå äíÒ äÈæÏ æ ÇäÊÕÇÈ ÇÝÑÇÏí æä ÌÇä ÈæáÊæä Èå ÚäæÇä ãÔÇæÑ ÇãäíÊ ãáí æ ÏÑ ÇÏÇãå ãÇí˜ ãÆæ Èå ÚäæÇä æÒíÑ ÇãæÑ ÎÇÑÌå Çíä Ñæí˜ÑÏ ÑÇ ÊÇííÏ ã흘ÑÏ¡ ÇãÇ ÔÑÇíØ Âäæäå ˜å ÊÑÇだÎæÇÓÊ íÔ äÑÝÊ æ æí ãÌÈæÑ ÔÏ ˜å ÏÑ ÓíÇÓʝåÇ æ Ñæí˜ÑÏåÇíÔ ÊÛííÑÇÊí ÇíÌÇÏ ˜äÏ. áÐÇ ÈÇ æÌæÏ Çíä˜å íÔ ÇÒ ÇäÊÎÇÈÇÊ æ Ó ÇÒ Âä ÇÒ ãÞÇÈáå ÈÇ ÇíÑÇä æ ÏÑ ãæÇÑÏí ÓíÇÓÊ ÊÛííÑ ÑŽíã ÓÎä ã흐ÝÊ¡ ÇãÇ ÑÕÏ ÇÙåÇÑÇÊ äÏ ãÇåå ÇÎíÑ ÑÆíӝÌãåæÑ ÂãÑí˜Ç äÔÇä ãíÏåÏ ˜å äå ÊäåÇ ÏÑÕÏÏ ÑæíÇÑæíí ÈÇ ÇíÑÇä äíÓÊ Èá˜å åÑÇҍäϐÇåí ÇÒ ãÐǘÑå ÈÏæä íԝÔÑØ ÈÇ ÓÑÇä æ ãÞÇãÇÊ ÇíÑÇä Ïã ãíÒäÏ. åэäÏ Çíä äæÚ Ñæí˜ÑÏåÇí ÊÑÇだäÏÇä ÎæÔÇíäÏ ÌãåæÑíÎæÇåÇä Ì䐝ØáÈí æä ÌÇä ÈæáÊæä äÈæÏå æ äíÓÊ¡ ÇãÇ ÊÑÇだØí 3 ÓÇá ÇÎíÑ äÔÇä ÏÇÏå ˜å ÇÑ ÊÕãíãí ȐíÑÏ ˜ãÊÑ ÈÊæÇääÏ Çæ ÑÇ ãäÕÑÝ ˜ääÏ. ˜ãÇ Çíä˜å ÇÒ äÏ ãÇå ÐÔÊå Êǘäæä ˜å ÊÑÇだÊãÇíá ÒíÇÏí Èå ãÐǘÑå ÈÇ ÇíÑÇä íÏÇ ˜ÑÏå¡ ÇÝÑÇÏí æä ÈæáÊæä ÑÇ ÇÒ ÏÇíÑå ÊÕãí㝐íÑí ÏÑ ÚÑÕå ÓíÇÓÊ ÏÇÎáí¡ ÇãäíÊ ãáí æ ÓíÇÓÊ ÎÇÑÌí ÍÐÝ ˜ÑÏå æ ÏíÑ æÞÚí Èå ÓÎäÇä Çæ æ ÇãËÇá Çæ äãíäåÏ. ÔÇíÏ ÇÑ ÊÑÇだÇÒ ÇÈÊÏÇ æÔ Èå ÏåÇä ÇÝÑÇÏí æä ÈæáÊæä äÏÇÔÊ ÇÓÇÓÇ ÇÒ ÈÑÌÇã äíÒ ÎÇÑÌ äãíÔÏ æ Çíä ãÔ˜áÇÊ ÚÏíÏå ÑÇ ÈÑÇí ÇíÑÇä¡ ÇÑæÇ æ ÈÑÌÇã ÈåæÌæÏ äãíÂæÑÏ. ÇæÌ ÇÎÊáÇÝÇÊ äÙÑí æ ݘÑí ãíÇä ÊÑÇだæ ÈæáÊæä ÑÇ ãíÊæÇä ÏÑ äÍæå äÑÔ ÂäåÇ Èå ÑÇÈØå ÈÇ ÊåÑÇä æ ãÐǘÑå ÏíÏ. ÌÇíí ˜å ÊÑÇだåãäÇä ãÊÑÕÏ ÝÑÕÊí ÈÑÇí ÏíÏÇÑ ÈÇ ÑæÍÇäí ÏÑ ÍÇÔíå ãÌãÚ Úãæãí ÓÇÒãÇä ãáá ÇÓÊ¡ ÇãÇ ÌÇä ÈæáÊæä ÇÎíÑÇ ÏÑ ÊæÆíÊí äæÔÊå ÇÓÊ: «Ç˜äæä ˜å Ïæ åÝÊå Èå ãÌãÚ Úãæãí ÓÇÒãÇä ãáá ÈÇÞí ãÇäÏå¡ ãØãÆä ÈÇÔíÏ ÇíÑÇä Èå ÔÏÊ ÏÑ ÍÇá ÝÑíȘÇÑí ÇÓÊ». ÇÒ Çíä Ñæ äãíÊæÇä ÇÒ ÊáÇԝåÇí ÇíÑÇäÓÊíÒÇäå ÈæáÊæä ˜å í˜í ÇÒ ÇÚÖÇí ãæËÑ Êíã B ÍÇÖÑ ÏÑ ÏæáÊ ÂãÑí˜Ç Èå ÑÇÍÊí ÐÔÊ. Êíã B ÈÓíÇÑ ÊáÇÔ ˜ÑÏ ˜å ÊÑÇだæ ÇÑæÇííåÇ ÑÇ Èå ÓãÊ ÎæÏ ãÊãÇíá ˜ÑÏå æ ÖÑÈåÇí ˜ÇÑí Èå ÇíÑÇä æ ÈÑÌÇã æÇÑÏ ˜äÏ¡ ÇãÇ åÑ å ÒÏåÇäÏ Èå ÏÑ ÈÓÊå ÎæÑÏå ÇÓÊ. ÂäØæÑ ˜å ÇÒ ÔæÇåÏ æ ÞÑÇÆä ÈåÏÓÊ ãíÂíÏ ÇјÇä Êíã B Èå ÌÇí ÊÎÑíÈ ÇíÑÇä æ Ìä ÇÝÑæÒí ÈÇíÏ ãæÇÙÈ ÌÇíÇå æ ÇíÇå ÎæÏ ÈÇÔäÏ¡ ÒíÑÇ ˜ã˜ã ãæÌæÏíÊÔÇä ÏÑ ÍÇá Èå ÎØÑ ÇÝÊÇÏä ÇÓÊ. Ñǘå ÇÍÊãÇá ˜äÇÑ ÑÝÊä äÊÇäíÇåæ æ ÈæáÊæä ÈÓíÇÑ ÈíÔ ÇÒ ÐÔÊå ÔÏå ÇÓÊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برکناري جان بولتون

رئيس‌جمهوري آمريکا در توئيتي از برکناري مشاور امنيت ملي اين کشور خبر داد. ايسنا نوشت؛ دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا در صفحه توئيتر خود درباره برکناري جان بولتون، مشاور امنيت ملي اين کشور نوشت: شب گذشته به جان بولتون اطلاع دادم که خدمات او در کاخ سفيد ديگر مورد نياز نيست. من و ديگر افراد در دولت با بسياري از پيشنهادهاي او به شدت مخالفت داشتيم و از اين رو، از جان خواستم استعفا دهد که او امروز صبح استعفايش را به من داد. ترامپ در ادامه نوشت: من از جان بابت خدماتش بسيار سپاسگزارم. مشاور امنيت ملي جديد را در هفته آينده معرفي خواهم کرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد